Mendova të analizoj përshtypjet e përdorueseve të “Intimacy by Dr. Ardi” nëpërmjet një pyetësori studimor, ku të mund të shikojmë efektshmëritë shëndetësore in primis dhe më pas të aspektit të funksionalitetit dhe komoditetit në përdorimin e “Intimacy by Dr. Ardi”. Sigurisht, për të kryer një studim...